Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
สรุปสถิติการยื่นคำร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
สรุปการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
 
 


 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ตาว รุ่ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ประชุมเตรียมความพร้อม “แม่ตาวไบค์ ครั้งที่ ๑”” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์จาก อบต.พระธาตุผาแดง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 ว [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพิธีสืบชะตา” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง Kick off ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “แจกเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง ให้ยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษี [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรม “9 วัน สุขหรรษา ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญสร้างบารมี รับปีหมูทอง 2562” [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า การขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Kick Off) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า งานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 398  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 453  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1132  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากทราบว่าจะได้งบมาเมื่อไหร่ครับ (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 159  ตอบ 6
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1055  ตอบ 4
ทต.แม่ต้าน เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง ขอชมอาคารโดมอเนกประสงค์ มีลักษณะสวยงามมากครับ (13 ธ.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 0
 

 
เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต้นแบบสาธิตการใช้ยางพาราในการก่อสร้างถนน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต้นแบบสาธิตการใช้ยางพาราในการก่อสร้างถนน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมสักเกตการณ์โครงการดินซีเมนต์ผสมยางพารา [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
โอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) จำนวน ๒ ราย [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ที่ตก0023.3/ว32 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Vedio Conference) [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
ข้อสั่งการนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะเปียก  [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบ [ 28 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 64 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 31 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 64 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 84 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 80 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 67 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 62 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 69 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 127 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 117 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,086,893 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com