Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซม-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซม-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ต.พะวอ อ.แม [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างคุณหลัก 4 ประการ พอเพียง สุจริต จิตอาสา [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 61 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนวัน เวลา สถานที่ฯ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ของ อบต.พะวอ [ 27 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 84 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 100 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 118 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 106 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสม. หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 105 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตา [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 108 
 
 


 
อบต.ขะเนจื้อ นายกเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอาย [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ สภาเด็กและเยาวชน ต.ขะเนจื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าอาสาเดินตามรอยพ่อหลวง เพื [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยนกแล [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
อบต.ขะเนจื้อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจาร [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ทำงาน ป [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (คุ้มธาราทิพย์) หมู่ที่ 4 บ้านลานส [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (สายซอยบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้าน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (กลุ่มมูเซอเหลือง) หมู่ที่ 10 บ้านลี [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านห้วย [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตกหล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ออกทำการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
 

 
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว3007  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13595-13600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว13800 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2946  [ 24 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น) กพส. มท 0810.2/ว2999  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2993  [ 24 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2991  [ 24 ก.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 340  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 391  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1084  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ Satu88 โปรโมชั่นฝากเงินครั้งแรก 188% (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (30 ส.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหฯ้จ บำนาญ)ไตรมาส ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๑) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินรายได้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ด่วนทีสุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ (แบบ2) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ เพื่อเป็นค่ามช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 47 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 27 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023./ว 1400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 113 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 69 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 44 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 68 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 54 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 48 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 53 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 104 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 102 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนฯ [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 94 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 112 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 1,946,911 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com