Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซม-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซม-ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ต.พะวอ อ.แม [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างคุณหลัก 4 ประการ พอเพียง สุจริต จิตอาสา [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนวัน เวลา สถานที่ฯ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ของ อบต.พะวอ [ 27 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 105 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 121 
 
 


 
อบต.แม่ปะ กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ปะ ภาพกิจกรรมวันงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย - เมียนมา [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ปะ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
อบต.น้ำรึม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการป้องกันโรคและแก้ไขโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ภายในตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบปร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมา [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการส่งเสริมการใช้ระบบดิจิตัลแก่ชุมชน” [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงา [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บขยะ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 

 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 349  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 401  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1091  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.พระธาตุ เบาหวานรักษาหายขาด (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่กุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 1490  ตอบ 4
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2561)    อ่าน 549  ตอบ 3
อบต.ประดาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 85  ตอบ 1
 

 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพระราชดำริ สาธารณสุขปี ๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
การจัดทำข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมคนเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมุลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อบต.แม่สอง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
การดำเนินโครงการพัฒนาครู [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑จำนวน ๓ เดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563 - 2564 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด \"เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศณี่ปุ่น\" [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตราการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดของกระทรวงคมนาคม [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 46 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 46 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 74 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 62 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 58 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 51 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 110 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 108 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนฯ [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 96 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 117 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 1,985,473 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com