Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างคุณหลัก 4 ประการ พอเพียง สุจริต จิตอาสา [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนวัน เวลา สถานที่ฯ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ของ อบต.พะวอ [ 27 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 100 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 91 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสม. หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตา [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 94 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสม. หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ตำบลพะวอ อำเ [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 92 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังห [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศเชิญชวนงานโครงการก่อสร้าง [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 102 
 
 


 
อบต.แม่อุสุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุ เตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการ “ตากเมืองสะอาด” [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.อุ้มผาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้แทนภาครัฐแ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค3 จังหวัดพิษณุโลกได้ร [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ ดำเนินหล่อนักษัตร ประจำปีเกิด เพื่อให้ประชาชนร่ว [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง การจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยวัดพาณิชย์นิรมลร่วมกับผู้บริหารและพนักงานเทศบ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง พิธีเปิดโครงการ หล่อเทียนพรรษา 12. นักกษัตร ประจำปีเกิด ที่วัดพาณิชย์นิรมล [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม กิจกรรม เมืองตากรักษ์ความสะอาด 1 อปท. 1 ถนนสะอาด [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ infographic [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 

 
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 306  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 350  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1058  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ประดาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง ระวังร้านมิจฉาชีพในอำเภอวังเจ้าครับ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
 

 
ติดตามรายงานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระบบ info (ที่ ตก 0023.3/ว 1017ลว.19 ก.ค.61)  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ตัวชี้วัดข้อที่ ๕ และ ๖ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๗ ฉบับ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ.2559เพิ่มเติม [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
การอบรมผ่านระบบอิเล๊กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 88 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 45 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 36 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 33 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 34 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 89 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 91 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนฯ [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 82 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 98 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 1,861,886 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com