Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนวัน เวลา สถานที่ฯ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ของ อบต.พะวอ [ 27 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 76 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสม. หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 81 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตา [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 86 
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสม. หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 81 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ตำบลพะวอ อำเ [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังห [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 80 
ประกาศเชิญชวนงานโครงการก่อสร้าง [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 94 
คำสั่งรักษาราชการแทน [ 4 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 126 
 
 


 
สถ.จ.ตาก อบต.เกาะตะเภา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทอาคาร จำนวน ๓ โครงการ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก อบต.เกาะตะเภาประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทชลประทาน จำนวน ๕ โครงการ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังไซโล หมู่ที่ 3 บ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่กุ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง [ 17 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบเหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน หมู่ที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.โมโกร กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ แบบฟอร์มการลา [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 

 
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 288  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 317  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1032  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.ประดาง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การทำถนนปากคลองเกาะฤษี (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก เงินค่าอุปกรณ์ก่อส้างบ้านช่วงที่เกิดวาตภัย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (30 เม.ย. 2561)    อ่าน 20719  ตอบ 161
อบต.มหาวัน ฟุตบอลจะเตะกันเป็นลีก และแต่ละประเทศก็จะมีลีกของตัวเอง (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 151  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง รบกวนสอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 132  ตอบ 2
 

 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
การชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งและพัฒนาเครือข่ายการจัดำทแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับภาคเหนือ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือมีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการจัดตั้ง ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
การสำรสจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 87 
แจ้งัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด แจ้งให้ตรวจสอบและรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเงินเหลือจ่าย [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 132 
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเเทศบาล ใน ก.ท.จ.ตาก [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 124 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 13 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 170 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและบริหารสํญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 13 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 147 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มปี ๒๕๖๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
ด่่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
หารือการทำบันทึกข้อตกลงการับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้า และการประปา [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 48 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 27 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 27 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 23 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 23 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 79 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 81 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนฯ [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 74 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 86 


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 100 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 1,802,514 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com