Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 44 
สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 39 
สรุปสถิติการยื่นคำร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
 
 


 
อบต.น้ำรึม ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมา [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กลอง ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง สมั [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ว่าด้วยเรื่องการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนประปา ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.พบพระ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าสายลวด ขบวนพาเหรองานกีฬาสายใยรักเกม ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด กิจกรรมงานกีฬาสายใยรักเกม ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง งานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นและหมอกควัน [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกีฬาสีสัมพันธ์ท้องถิ่นประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและการพั [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 

 
ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 423  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 492  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1161  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.ป่ามะม่วง สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหินรับโอนย้ายธุรการรึป่าวค่ะ (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.พบพระ เรื่องรถบรรทุกวิ่งในชุมชน (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.นาโบสถ์ งานวิจัยยย (1 ก.พ. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
ทต.พบพระ รถบรรทุกวิ่งเร็วในเขตชุมชน (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
 

 
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 35 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ ฉบับ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 30 
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 23 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เทศบาล และเมืองพัทยา [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 57 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามการรายงานสมัครเข้าร่วมโึครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 57 
นำส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 52 
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัด 8 ประเด็น [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 67 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 81 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 45 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 33 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 44 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 95 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 91 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 78 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 75 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 84 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 141 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 129 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,150,978 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com