หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำป [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 71 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 
 
 


 
อบต.ยกกระบัตร [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ โครงการทบทวนแผนชุมชน แผน [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร กิจกรรมดูแลประชาชนที่เดินทางร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศและพระจิตกาธานทั่วปร [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นกระถิน หม [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารัก [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พะวอ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง โครงการเย็บกระเป๋าหนัง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากคะ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้ง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ วัดพานิชนิรม [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยกกระบัตร กิจกรรม วางพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างห้ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดการขยะ กิจกร [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ย่านรี เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด..........ควรปฏิบัติอย่างไร [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ย่านรี หมาบ้า..........เป็นอย่างไร????? วันนี้เรามีคำตอบ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 

 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]

 
 

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 522  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 626  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1251  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.แม่อุสุ หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.วังประจบ สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หนองบัวเหนือ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.แม่ต้าน สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (20 พ.ค. 2562)    อ่าน 101813  ตอบ 1577
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
 

 
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ \"งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง\" [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
การตวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๔/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ประเด็น/ข้อปรัยปรุง แก้ไข และคำอธิบายเพิ่มในแบบประเมินประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงิยอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 114 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนเาด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 117 
การจัดฝึกอบรม \"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\" [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 72 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


โครงการ\"สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว\" ประจำปี [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 


แข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 64 


อบต.พะวอ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 68 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 74 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 75 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 116 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 130 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 127 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 108 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 119 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 116 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 177 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,264,283 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com