หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1 ประ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 43 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 80 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 70 
ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 
สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 55 
สรุปสถิติการยื่นคำร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
 
 


 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณลานกีฬาหมู่บ้า [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สอด [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ระมาด โครงการอบรมพัฒนาผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิก อบต และผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การจัดงานประเพณีขึ้นพระธาตุ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
อบต.พระธาตุ พิธีรดน้ำดำหัวให้กับ นายกเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธา [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ระมาด ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ระมาด โครงการอบรมฟื้นฟู(ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่) ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “การจัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พบพระ ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่วนภูมิภาค [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาและเรื่องไฟฟ้า หมู่ 7 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด6ล้อ 6 ตัน ปริม [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 

 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517  [ 10 เม.ย. 2562 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519  [ 10 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514  [ 10 เม.ย. 2562 ]

 
 

 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 476  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 578  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1217  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.ยกกระบัตร เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหินรับโอนย้ายธุรการรึป่าวค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 112  ตอบ 1
อบต.แม่ท้อ ข้อมูลประชากร (5 เม.ย. 2562)    อ่าน 181  ตอบ 3
อบต.โมโกร อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 754  ตอบ 4
ทต.แม่ตาว น้ำประปา (28 มี.ค. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 1
ทต.แม่ตาว น้ำประปา (28 มี.ค. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (27 มี.ค. 2562)    อ่าน 21673  ตอบ 162
ทต.บ้านตาก งานลอยกระทง 2556 (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 560  ตอบ 1
อบต.ท่าสายลวด ไฟส่องสว่างบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 0
 

 
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำหน่งที่ว่าง [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ด่วนที่สุด การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
การโอนเินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญบัญญัตืกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๓/๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ (The 7th Thailand Bike and walk Forum) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ ๗ ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ ๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. เทศบาล อบต.  [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
โครงการประชุมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดตาก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 84 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
แนวทางการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 41 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


แข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 31 


อบต.พะวอ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 30 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 55 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 62 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 100 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 112 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 107 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 96 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 99 


ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด อบต.พะวอคัพ ครั้งที่ 12 [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 101 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพฯ [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 161 


โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&q [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 147 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,230,548 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com